Veilingvoorwaarden Stichting Elite Friesian Auction
ALGEMEEN
1.1
Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de Elite Friesian Auction tussen verkoper
en koper met betrekking tot via de stichting op de Elite Friesian Auction aangeboden veulens en paarden, alsmede op de
verhouding tussen de Stichting Elite Friesian Auction en een verkoper of koper.
1.2
Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 1.1 vermelde overeenkomsten en rechtsverhoudingen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).
1.3
De veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de Elite Friesian Auction door of vanwege de Stichting Elite
Friesian Auction worden kenbaar gemaakt aan de veilingbezoekers. Voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de
veilingcatalogus van de Elite Friesian Auction alsmede de website van de Elite Friesian Auction.
1.4 Aan de in artikel 2.1 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen
komt in deze veilingvoorwaarden de daaronder vermelde betekenis toe.
BEGRIPPEN
2.1
a. KOPER:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen
tijdens de veiling.
b. NOTARIS:
De notaris ten overstaan van wie de Elite Friesian Auction plaatsvindt.
c. STICHTING:
De Stichting Elite Friesian Auction.
d. VEILINGCOMMISSIE:
Commissie die door de stichting wordt belast met het organiseren van de Elite Friesian Auction.
e. VERKOPER:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop
en verkoop van een veulen of paard tijdens de Elite Friesian Auction.
f. VEULEN/PAARD:
Een door de veilingcommissie voor de Elite Friesian Auction definitief geselecteerd veulen of paard die wordt aangeboden
tijdens de veiling.
g. VEILING:
De door de stichting Elite Friesian Auction georganiseerde veiling.
h. VEILINGMEESTER:
Een door de stichting aangewezen veilingmeester die de Elite Friesian Auction leidt.
VEILING
3.1
De veiling wordt georganiseerd door de stichting ten overstaan van een notaris. De rol van de notaris is beperkt tot het
toezicht houden op het biedingsproces tijdens de veiling.
KOOPOVEREENKOMST
4.1
De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper
de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de stichting te voldoen.
DE WIJZE VAN VEILING
5.1
De Elite Friesian Auction vindt plaats door een door de stichting daartoe aangewezen veilingmeester.
5.2
De veulens/paarden worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens/paarden vindt in
catalogusvolgorde plaats. De veilingmeester heeft het recht de volgorde van de te veilen veulens/paarden te wijzigen.
Tevens heeft de veilingmeester het recht om zonder opgave van redenen personen als koper te weigeren.
5.3
Veulens worden bijvoorkeur tijdens de veulenveiling aan de voet van hun moeder worden getoond.
5.4
Het bieden geschiedt door opsteken van de veilingcatalogus, danwel op andere duidelijk waarneembare wijze.
Er wordt, tenzij de veilingmeester anders aangeeft,
– ingezet vanaf € 2.500,- en vervolgens geboden in met steeds € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) verhoogde bedragen,
tot € 7.000,-;
– vanaf € 7.000,- wordt geboden in met steeds € 500,- (zegge: vijfhonderd euro)
verhoogde bedragen.
De stichting c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.
5.5
Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.
Wanneer wordt geboden/gekocht in opdracht van een derde, is de bieder/koper – naast zijn eventuele opdracht-/lastgever
– hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voortvloeien uit het ter veiling bieden/kopen. Iedere bieder/koper
moet zich op eerste verzoek van de veilingcommissie en/of de veilingmeester en/of de notaris kunnen legitimeren met een
wettelijk en geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) en toestaan dat daarvan een kopie wordt
gemaakt, dienende als bewijs voor de identiteit van de bieder/koper. Blijkt de bieder/koper zich op eerste verzoek niet
aldus te kunnen of willen legitimeren, dan is de veilingcommissie gerechtigd conform het hierna in artikel 5.6 bepaalde dat
als een geschil aan te merken en op grond daarvan bindend te beslissen, waaronder ook begrepen dat de bieding/koop als
ongeldig/niet tot stand gekomen kan worden verklaard en – zo nog mogelijk – het veulen/paard opnieuw kan worden
geveild.
5.6
Indien de notaris of de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.
5.7
De notaris constateert en voor zover nodig, legt feiten vast, die zich tijdens de Elite Friesian Auction voor doen. Eventuele
geschillen die daarop betrekking hebben worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen
bindend beslist, ter plaatse, tijdens de Elite Friesian Auction of direct daarop volgend.
REGISTRATIE EN KEURING
6.1. De te veilen paarden/veulens dienen tijdig voor de veiling te zijn gechipt en te beschikken over een KFPS
registratieformulier/stamboekbewijs.
6.2. Alle paarden vanaf een leeftijd van 2 jaar moeten voorafgaand aan de veiling (max. 3 maanden voor aanvang veiling)
voor rekening en risico klinisch door een Erkende dierenarts Paard te zijn gekeurd. De veilingorganisatie raadt tevens aan
paarden vanaf de leeftijd van twee jaar röntgenologisch te laten keuren (volgens de sportnorm). De termijn hiervoor is
vastgesteld op maximaal 6 maanden voor aanvang van de veiling. De klinisch en röntgenologischerapportages zullen
worden beoordeeld door Dierenkliniek Wolvega. Deze gegevens kunnen op verzoek worden ingezien bij de eigenaren van
de paarden dan wel bij de Stichting met als contactpersoon mevrouw W. van der Veen,tel. 06 – 46176181 E-mail:
info@elitefriesianauction.nl
6.3 Alle veulens/paarden worden op de dag van de veiling bij aankomst op het veilingterrein nogmaals klinisch gekeurd
door de Stichting aangewezen dierenartsen van Dierenkliniek Wolvega.
VEILINGKOSTEN
7.1
Voor verkoper bedragen de veilingkosten:
– een vast bedrag (borgsom) van € 250,- is inclusief boxhuur en keuringskosten op de dag van de veiling.
– een percentage van de (afgeslagen) koopsom van 5%.
Bij verkoop ontvangt de inbrenger 50% retour van de borgsom.
7.2
Voor koper bedragen de veilingkosten 8% van de (afgeslagen) koopsom.
7.3
Verkoper is vanaf het moment dat het paard/veulen is aangenomen voor de keuring verplicht het veulen/paard
daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze verplichting, dan verbeurt hij aan de stichting een terstond opeisbare – en
niet voor matiging vatbare – boete van € 2.500,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 6.4.
7.4
Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:
a. overlijden van het veulen/paard;
b. veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een daartoe door de stichting
aangewezen dierenarts er toe leiden dat het veulen/paarden niet kan worden geveild;
c. andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de stichting een beroep op
overmacht rechtvaardigen.
7.5
Wanneer een veulen/paard naar het oordeel van de verkoper wegens (de hiervoor in artikel 7.4., sub
a en b, vermelde) gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dient dat
tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan de stichting te zijn medegedeeld, waarna een door de
stichting aan te wijzen dierenarts zal vaststellen:
a. de aard van de aandoening;
b. of er sprake is van overmacht in de zin van artikel 7.4 sub b.
De vaststelling van de dierenarts ter zake is voor zowel verkoper als stichting bindend.
7.6
Ook wanneer verkoper aan en naar bindend oordeel van de dierenarts geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het
veulen/paard (tijdig) te onderzoeken dan wel wanneer het veulen/paard door de dierenarts is goedgekeurd en desondanks
niet aan de veiling deelneemt, is verkoper de in artikel 7.3 vermelde boete aan de stichting verschuldigd.
7.7
Wanneer een vaststelling in de zin van artikel 7.5 of 7.6. heeft plaatsgevonden, is verkoper
aan de stichting verschuldigd de terzake door de stichting gemaakte veterinaire kosten.
7.8
Blijkt er sprake te zijn van overmacht in de zin van artikel 7.4, dan is verkoper aan de stichting verschuldigd de veterinaire
kosten zoals vermeld in artikel 7.7.
OMZETBELASTING
8.1
Alle prijzen zijn inclusief Btw.
BETALING, RISICO-OVERGANG & AFLEVERING
9.1.
Na gunning van het te veilen veulen/paard dient koper direct op dezelfde dag van de veiling en ter plaatse van de veiling de
koopsom, vermeerderd met 8 % van de koopsom als veilingkosten, contant of via internetbankieren aan de stichting te
voldoen. De stichting stelt ten behoeve van het internetbankieren een computer en van de grote banken readers ter
beschikking. In geval van een veulen maakt het geen verschil of het veulen jonger/ouder dan 5 maand is. De stichting is
bevoegd namens verkoper aan koper rechtsgeldige kwijting te verlenen voor de betaalde koopsom. Na het voldoen aan de
financiële verplichtingen ontvangt de koper een betalingsbewijs van de stichting, welk bewijs hij de verkoper kan tonen bij
levering van het paard/veulen.
9.2
De stichting betaalt de door haar van koper ontvangen koopsom, onder aftrek van de door verkoper aan de stichting
verschuldigde veilingkosten, door aan verkoper op een door hem aan te geven bankrekening nadat het paard/veulen met
bijbehorend paspoort is afgeleverd. Voormelde doorbetaling vindt plaats nadat verkoper aan al zijn verplichtingen jegens
de veiling heeft voldaan. Daarbij is ook inbegrepen de hierna in artikel 10.1 vermelde verplichting van verkoper om het bij
het veulen/paard behorend registratiepapier voorafgaand aan de veiling aan de veilingcommissie te doen toekomen.
9.3
Bij veulens gaat het risico van de verkoper op de koper over bij feitelijke aflevering. Verkoper neemt de verplichting op zich
om een veulen jonger dan 5 maand bij de merrie te laten, zonder dat koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.
Veulens worden derhalve niet eerder dan op een leeftijd van 5 maanden en uiterlijk bij een leeftijd van 5 maanden en 2
weken afgeleverd en afgenomen. Veulens die reeds tijden de veiling de leeftijd van 5 maanden hebben bereikt worden zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de veiling afgeleverd en afgenomen. Veulens worden door de verkoper
en voor diens rekening en risico op een door koper aan te wijzen adres afgeleverd. Dit geldt alleen voor zover dat een adres
binnen Nederland betreft, tenzij partijen anders bepalen. Bij aflevering van het veulen overhandigt de verkoper tevens het
paspoort aan de koper.
9.4
Bij paarden gaat het risico van het paard te allen tijde direct over van de verkoper op de koper op het moment van het
tekenen van de koopovereenkomst nadat het paard is afgeslagen in de veiling. Het paard komt vanaf dat moment
voorrekening en risico van de koper. Koper is dan ook verantwoordelijk voor het vervoer van het paard vanaf de
veilinglocatie. Verkoper levert het paard, tenzij partijen anders bepalen, op de dag van de veiling af aan de koper door het
paard met bijbehorend paspoort feitelijk te overhandigen aan de koper of diens vertegenwoordiger, mits koper aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan en zijn betalingsbewijs aan de verkoper overhandigt.
9.5
Het verblijven van paarden/veulens na afloop van de veiling op de locatie van de veiling is niet toegestaan.
9.6
Indien koper of verkoper niet tijdig aan hun afname- of leveringsverplichtingen voldoen, verbeurt de nalatige partij ten
opzichte van de andere partij een direct opeisbare boete ad € 2.500,- (zegge: twee duizend vijfhonderd euro), vermeerderd
met een boete ad € 250,- (zegge: twee honderd en vijftig euro) voor elke dag dat deze nalatigheid voortduurt.
STAMBOEKPAPIER/REGISTRATIEBEWIJS
10.1.
Verkoper dient voorafgaand aan de veiling het stamboekpapier/registratiebewijs van het paard/veulen aan de Stichting af
te geven. Dit blijft in het bezit van de Stichting totdat koper en verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun financiële
verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan en zolang het paard niet feitelijk is geleverd aan de
koper.
10.2
Verkoper en koper zijn beiden verplicht, zodra het veulen/paard door verkoper feitelijk aan koper is afgeleverd, daarvan
direct de stichting bericht te doen. De stichting zal vervolgens het registratiebewijs aan de koper overhandigen/ toezenden.
De contact-adresgegevens van stichting zijn:
Mevr. W. van der Veen
Efterwei 17
9221 SK Rottevalle
tel. 06 – 46176181
E-mail: info@elitefriesianauction.nl
In het geval betaling en feitelijke aflevering tijdens op de dag van de veiling plaatsvindt, kunnen verkoper en koper zich
nadien samen tot de veilingcommissie wenden en kan het registratieformulier ter plaatse aan de koper worden
overhandigd.
10.3
Voor veulens die jonger zijn dan 5 maand en ten tijde van de veiling nog bij de merrie lopen zoals beschreven in artikel
9.5,geldt dat het registratiebewijs van de verkoper met de levering aan de koper wordt overhandigd, nadat de koper het
geleidebiljet die de koper ten tijde van de veiling heeft ontvangen van de stichting, nadat de koper aan al zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan.
NIET VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST
11.1
Indien koper van oordeel is, dat het veulen/paard na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst
beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit
heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.
11.2
Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen/paard niet lijdt aan stalgebreken, zoals luchtzuigen,
systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na feitelijke aflevering van het
veulen/paard door verkoper aan koper.
WANPRESTATIE ZIJDENS KOPER
12.1
Wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om
dan wel nakoming van de verplichtingen te vorderen, danwel de koopovereenkomst, te ontbinden. In beide gevallen
verbeurt de koper ten behoeve van de verkoper een eenmalige boete van een bedrag ad € 2.500,00 ineens, onverminderd
het recht van deze laatste om schadevergoeding te vorderen, zulks uitsluitend na bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld. Ingebrekestelling moet geschieden met inachtneming van een termijn van
tenminste acht dagen.
UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
13.1
De stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van kopers, verkopers en derden,
in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen.
13.2
De stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld veulen/paard uiteindelijk niet ter veiling wordt
aangeboden.
13.3
De stichting sluit te haren aanzien elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van te veilen
veulens/paarden, daaronder begrepen eventuele stalgebreken van de veulens/paarden.
13.4
De stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of
gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de Elite Friesian Auction plaats heeft of waar de verkochte
veulens/paarden worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen
risico.
13.5
De stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de Elite Friesian Auction is ontstaan uit,
behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de stichting, dan wel haar leidinggevenden.
13.6
De stichting heeft gepoogd de veilingcatalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de afstamming
is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de kwaliteit van de veulens/paarden, echter zonder de pretentie
volledig te kunnen zijn. De stichting is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie in de veilingcatalogus,
op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie in de veilingcatalogus.
13.7
Het is de verantwoordelijkheid van verkoper de juistheid van de informatie over zijn veulen/paard, zoals vermeld in de
veilingcatalogus, te controleren en de stichting in de persoon van de veilingmeester uiterlijk op de dag van de veiling 1 uur
vóór aanvang van de presentatie van eventuele fouten, correcties en toevoegingen schriftelijk in kennis te stellen.
13.8
Uitsluiting van aansprakelijkheid door de stichting geldt niet in geval van opzet of grove schuld van of door de stichting.
GESCHILLEN
14.1
De paarden/veulens worden op de dag van de veiling op het veilingterrein klinisch gekeurd door de veilingcommissie
aangewezen dierenarts van Dierenkliniek Wolvega. Het oordeel van de dierenarts over het al dan niet veilen van een
paard/veulen is bindend.
14.2
Op het moment dat er sprake is van een geschil tussen koper/ verkoper/veilingcommissie wordt het geschil voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechtbank. In het geval één der partijen gevestigd is of beide partijen gevestigd zijn buiten Nederland
is de rechtbank Noord-Nederland bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
14.3
Mocht een artikel uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd dan blijven de overige voorwaarden in
stand.